Saturday, November 1, 2014

GK Quiz 55


सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजुषा-55
541. 1857 च्या उठावाचे तात्कालिक कारण होते, ___________________.

A. गाईची व डुकराची चरबी लावलेल्या काडतुसांचा उपयोग.
B. अनेक संस्थाने खालसा करणे.
C. ख्रिश्चन धर्मप्रसार करणे.
D. पदव्या, वतने आणि पेन्शन रद्द करणे.


Click for answer

A. गाईची व डुकराची चरबी लावलेल्या काडतुसांचा उपयोग.
542. महात्मा गांधी यांनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ केव्हा सुरु केली ?

A. इ.स. 1927
B. इ.स. 1930
C. इ.स. 1931
D. इ.स. 1929


Click for answer

B. इ.स. 1930
543. 'सत्यशोधक समाजा'ची स्थापना यांनी केली ........

A. महात्मा ज्योतिबा फुले
B. राजा राममोहन रॉय
C. गोपाळ कृष्ण गोखले
D. स्वामी दयानंद सरस्वती


Click for answer

A. महात्मा ज्योतिबा फुले
544. 'श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठा' ची स्थापना कोणी केली ? SNDT

A. म.गो.रानडे
B. दामोदर ठाकरसी
C. रँग्लर र.पु.परांजपे
D. महर्षी धोंडो केशव कर्वे


Click for answer

D. महर्षी धोंडो केशव कर्वे
545. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खालीलपैकी कोणत्या ग्रंथाचे जाहीरपणे दहन केले ?

A. ऋग्वेद
B. रामायण
C. महाभारत
D. मनुस्मृती


Click for answer

D. मनुस्मृती
546. 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'चे संस्थापक म्हणून खालीलपैकी कोणाचा निर्देश करावा लागेल ?

A. डॉ.केशव बळीराम हेडगेवार
B. मा.स.गोळवलकर गुरुजी
C. बाबाराव सावरकर
D. दीनदयाळ उपाध्याय


Click for answer

A. डॉ.केशव बळीराम हेडगेवार
547. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी' ची स्थापना केव्हा केली ?

A. 1945
B. 1942
C. 1935
D. 1928


Click for answer

A. 1945
548. पुणे येथे 'अहिल्याश्रम'ची स्थापना कोणी केली ?

A. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
B. महर्षी धोंडो केशव कर्वे
C. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे
D. कर्मवीर भाऊराव पाटील


Click for answer

C. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे
549. खालीलपैकी कोणत्या कायद्यात वा योजनेत अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ तयार करण्याची तरतूद होती ?

A. माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड कायदा
B. रॅम्से-मॅक्डोनाल्ड निवाडा
C. वेव्हेल योजना
D. 1935 चा सुधारणा कायदा


Click for answer

B. रॅम्से-मॅक्डोनाल्ड निवाडा
550. 'कैसर-इ-हिंद' ही पदवी प्रथम कोणत्या स्त्रीला देण्यात आली होती ?

A. विजयालक्ष्मी पंडित
B. पंडिता रमाबाई
C. सरोजिनी नायडू
D. इंदिरा गांधी


Click for answer

B. पंडिता रमाबाई